Installation af brændeovn

 

På denne side finder du væsentlige oplysninger om installation af din nye brændeovn.

 

Før du køber brændeovn

Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejer-mesteren med på råd, inden du monterer brænde-ovnen.

 

Krav til rummet

Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal opstil­les.
Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt, men man kan også tilslutte et HWAM friskluftsystem til brændeovnen. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres.

 

Bærende underlag

Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Brændeovnens vægt kan findes i produktoversigten. Luftsystem betyder at brændeovnen vil trække forbrændingsluften udefra via et rørsystem.

 

Afstand til ikke brændbart materiale

Hvis din HWAM brændeovn stilles op ad en murstensvæg eller andet ikke brændbart materialer, er der ikke krav om minimumsafstand til brændeovnen.Vi anbefaler dog at du holder en afstand på min. 5-10 cm. fra væg af hensyn til rengøring og servicering.

 

Friskluftsystem

De fleste HWAM brændeovne kan tilsluttes et friskluftsystem. Et friskluftsystem betyder at brændeovnen vil trække forbrændningsluften udefra via et rørsystem. Læs mere om friskluftsystem via linket her

 

Afstand til brændbart materiale

Hvis din brændeovn stilles op ad en trævæg eller andet brændbart materiale, skal du som minimum overholde den afstand, som står på typeskiltet bag på brændeovnen eller i brugervejledningen.

Din HWAM brændeovn skal altid opstilles på et ikke brændbart underlag. Hvis den opstilles på et trægulv eller lignende, skal gulvet dækkes med et ikke brændbart materiale 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side fra brændeovnens indfyringsåbning.

 

Krav til skorsten og røgrør

Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag.

Brændeovnen kræver et træk på mindst 12 Pa (målt ved EN 13240 målepunktet). Måles skorstenstrækket lige over røgstudsen, skal det være 18-20 Pa. For modellerne HWAM 3630, HWAM 3640, HWAM 3650 og HWAM 3660 med HWAM® Autopilot™ samt 5530 med HWAM® Autopilot™ og I40/55 med HWAM® Autopilot™ er det et træk på henholdsvis mindst 11 Pa og 17-19 Pa.

Det er tilladt at tilslutte brændeovnen til en skorsten, som deles af flere brændeovne. Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø 150 mm. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorsten og rørgrør skal være CE mærket, have klasse T400 og have bestået sodildprøven (mærket G). Afstandskrav til brændbart materiale skal overholdes i henhold til fabrikatets mærkning. Spørg din HWAM forhandler for yderligere information

 

Reguleringsspjæld

Det anbefales at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld, så skorstenstræk­ket kan reguleres på dage med kraftig blæst. Reguleringsspjældet må ikke kunne lukke røgrøret helt. Der skal altid være et friareal på min. 20% af skorstenens eller røgrørets totale lysningsareal. Ved installation af en stålskorten oven på brændeovnen en det ikke lovligt at montere reguleringsspjæld.

 

Skorstenen

Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra brændeovnen, suger luft gennem spjældet til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen.

Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inden i skorstenen og uden for skorste­nen. Jo højere temperaturen er inden i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjæl­dene og begrænser forbrændingen i brændeovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten).

På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv.

Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret.

Der er mulighed for tilslutning af flere anordninger til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges. Spørg den lokale skorstensfejer om mulighederne for din skorsten.

Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt.

www.skorstensfejerlauget.dk