Installation af brændeovn

På denne side finder du væsentlige oplysninger om installation af din nye brændeovn.

Før du køber brændeovn

Installationen af din HWAM brændeovn skal altid over-holde Bygningsreglementet og lokale byggebestem-melser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejer-mesteren med på råd, inden du monterer brænde-ovnen.

Krav til rummet

Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal opstil­les.
Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt, men man kan også tilslutte et HWAM friskluftsystem til brændeovnen. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres.

Bærende underlag

Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Brændeovnens vægt kan findes i produktoversigten.luftsystem betyder at brændeovnen vil trække forbrændningsluften udefra via et rørsystem.

Afstand til ikke brændbart materiale

Hvis din HWAM brændeovn stilles op ad en murstensvæg eller andet ikke brændbart materialer, er der ikke krav om minimumsafstand til brændeovnen.Vi anbefaler dog at du holder en afstand på min. 5-10 cm. fra væg af hensyn til rengøring og servicering.

Friskluftsystem

De fleste HWAM brændeovne kan tilsluttes et friskluftsystem. Et friskluftsystem betyder at brændeovnen vil trække forbrændningsluften udefra via et rørsystem. Læs mere om friskluftsystem via linket her

Afstand til brændbart materiale

Hvis din brændeovn stilles op ad en trævæg eller andet brændbart materiale, skal du som minimum overholde den afstand, som står på typeskiltet bag på brændeovnen eller i brugervejledningen.

Din HWAM brændeovn skal altid opstilles på et ikke brændbart underlag. Hvis den opstilles på et trægulv eller lignende, skal gulvet dækkes med et ikke brændbart materiale 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side fra brændeovnens indfyringsåbning.

Underlag

Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Brændeovnens vægt kan findes i produktoversigten.

Krav til skorsten

Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer.

Nominelt træk: Ca.15 Pa. Det svarer til en stålskorsten på min. 3,5 m eller en betonelement skorsten på min. 4,5 m. Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm.

Skorstenslysningen bør dog altid som minimum svare til brændeovnens afgangsstuds.

Reguleringsspjæld

Det anbefales at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld, så skorstenstræk­ket kan reguleres på dage med kraftig blæst. Reguleringsspjældet må ikke kunne lukke røgrøret helt. Der skal altid være et friareal på min. 20% af skorstenens eller røgrørets totale lysningsareal. Ved installation af en stålskorten oven på brændeovnen en det ikke lovligt at montere reguleringsspjæld.

Skorstenen

Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra brændeovnen, suger luft gennem spjældet til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen.

Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inden i skorstenen og uden for skorste­nen. Jo højere temperaturen er inden i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjæl­dene og begrænser forbrændingen i brændeovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten).

På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv.

Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret.

Der er mulighed for tilslutning af flere anordninger til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges. Spørg den lokale skorstensfejer om mulighederne for din skorsten.

Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt.

www.skorstensfejerlauget.dk