Garanti- & reklamationsbestemmelser

 

Herunder kan du finde vores Garanti- & reklamationsbestemmelser for HWAM, WIKING & Piazzetta.


HWAM brændeovne er alle af en god håndværksmæssig kvalitet, fremstillet af førsteklasses materialer og underlagt en grundig kvalitetskontrol. Vi føler os derfor overbeviste om, at du har fået et produkt, der vil fungere  problemfrit mange år frem i tiden. Skulle der mod forventning alligevel opstå en reklamation, ønsker vi at give dig den bedst mulige service.

1. GARANTIPERIODE
HWAM A/S giver en udvidet reklamationsret på i alt 5 år på brændeovnens grundkonstruktion regnet fra købsdatoen. Grundkonstruktionen omfatter pladedele, svejsninger, støbte topplader og brændkammerlågens  stålkonstruktion (sliddele som fx glas, pakninger og hængsler undtaget).

På elektroniske komponenter som HWAM® SmartControl™ samt den mekaniske HWAM® Autopilot™  ydes der 2 års garanti. På visse dele omkring brændkammeret gives der 6 måneders garanti, såfremt - og kun i det tilfælde - at det kan påvises at der er tale om en reel produktionsfejl.

2. GARANTIOMFANG & REKLAMATION
Reklamationsretten gælder kun i det land, hvor produktet oprindeligt er blevet leveret. Reklamationsretten gives til den første køber af produktet, og kan ikke overføres til anden part (dog undtaget ifm. videresalg). Alle  reklamationer skal foregå direkte til forhandleren, hvor brændeovnen er købt, da HWAM A/S ikke tager imod reklamationer direkte fra slutkunder. Garantien vil til enhver tid være betinget af fremvisning af originalfakturaen samt og oplysning om brændeovnens serienummer. Billeddokumentation, i det omfang det er muligt, vil tillige understøtte og optimere reklamationsprocessen. Al garanti regnes fra det tidspunkt, hvor slutkunden har købt brændeovnen af en forhandler.

Inden du reklamerer, bør du kontrollere din HWAM brændeovn for fejlmuligheder, som du selv kan afhjælpe. Se også den medfølgende brugermanual.  Såfremt det viser sig, at din reklamation og/eller krav om afhjælpning ikke er dækket af garantien, vil du modtage en faktura på de forbundne omkostninger. Fragtudgifter ved returnering af brændeovne eller dele til udskiftning eller reparation, dækkes ikke af HWAM A/S, med mindre der er tale om en godkendt garantisag. Såfremt der er behov for nye forbrugsdele, udarbejder HWAM A/S naturligvis gerne et tilbud.

3. GARANTIEBEGRÆNSNING & TAB AF GARANTI
Visse dele på brændeovnen er ikke dækket af garantien. Det gælder bl.a.
• Almindeligt slid og sliddele:
    o Pakninger
    o Røgvenderplader
    o Fedtsten og natursten
    o Bevægelige dele
• Rust
• Brug af uoriginale reservedele
• Fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning af brændeovnen
• Fejlbetjening, fejlanvendelse eller misbrug af brændeovnen
• Omkostninger ifm. nedtagning samt genopstilling og tilslutning af brændeovnen
• Brand, ulykke eller lignende
• Reparationer udført af andre end HWAM A/S eller en autoriseret forhandler
• Manglende eller utilstrækkelig service og vedligeholdelse
• At brændeovnen eller dens tilbehør på nogen måde er blevet ændret ift. den oprindelige konstruktion
• Hvis brændeovnens serienummer er beskadiget eller fjernet
• Transportomkostninger eller skader under transport
• Alle andre former for ekstra omkostninger eller følgeskader, der måtte opstå

Reklamationsretten vil bortfalde, hvis brændeovnen ikke behandles i henhold til brugermanualen.
Skader på sliddele accepteres kun, hvis det af køber kan påvises, at skaderne var tilstede ved leveringen. Billeddokumentation er et krav.

SKAMOL
Skamol er et naturmateriale der udvider sig, når temperaturen i brændkammeret stiger. Så længe skamolpladerne sidder korrekt i brændkammeret, vil de, på trods af revner, stadig være fuldt funktionsdygtige og således ikke svække brændeovnens ydeevne. Garantiperioden på 6 måneder træder kun i kraft, såfremt der er tale om en reel produktionsfejl.

GLAS
Skulle glasset være beskadiget ved modtagelse, kan det skyldes hårdhændet transport, og der må derfor rettes krav mod transportøren. Knust glas anerkendes ikke som en reklamation. Glasset i vores brændeovne er et specielt keramiskglas, der tåler meget høje temperaturer.

Hvidt eller sodet glas vil være forårsaget af forkert betjening af brændeovnen, og falder derfor uden for garantien. Viser der sig at være en produktionsfejl i glasset, dækker vi i en periode på 6 måneder. Evt. fejl som fx en revne vil vise sig allerede efter de første indfyringer, og det er derfor en betingelse for garanti, at der reklameres straks. Læs: Hvordan undgår jeg at glasset bliver hvidt?

OVERFLADEBEHANDLING
Hvis overfladebehandlingen er mangelfuld fra fabrikkens side, bør dette vise sig allerede efter de første indfyringer. Det kan være i form af revner i lakken, eller at lakken falder af i deciderede flager. Hvis lakken falder af i flager, vil der sandsynligvis være tale om en reel produktionsfejl, og det er derfor en betingelse for garanti, at der reklameres straks. Efter flere indfyringer kan garantien ikke gøres gældende, og en reklamation på lak vil derforblive afvist.

FEDTSTEN & NATURSTEN
Stentyperne der anvendes som beklædning på brændeovnene er et naturmateriale, hvorfor forskel i struktur og farve forekommer. Sådanne forskelle er ikke reklamationsberettigede.Eventuelle revner eller brud i stenene vil vise sig indenfor de allerførste fyringer i brændeovnen, og det er derfor en betingelse for garanti, at der reklameres straks.

KAKLER
Eventuelle revner eller brud i kaklerne vil vise sig indenfor de allerførste fyringer i brændeovnen, og det er derfor en betingelse for garanti, at der reklameres straks.

4. RETURNERING
I det omfang at en brændeovn eller reservedele fra en brændeovn skal retur til HWAM A/S til reparation eller udbedring under garanti, vurderes omfanget af reparationsarbejdet eller udbedringen i samarbejde med  forhandleren for bl.a. at aftale returtransporten. Find forhandler her

HWAM A/S accepterer ikke returnering af hele brændeovnen, hvis delene til reparation eller udbedring kan afmonteres og sendes individuelt.

5. SERVICE & VEDLIGEHOLD
Vi anbefaler, at du vedligeholder din brændeovn, samt får udført eftersyn som nævnt i brugermanualen. Dette er med til at sikre dig, at produktet fungerer optimalt.

6. KONTAKT
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning
Telefon +45 86 92 18 33
Fax +45 86 92 22 18
www.hwam.com
info@hwam.com

----------------------------------------------------------------

TILLYKKE MED DIN NYE PIAZZETTA PILLE- ELLER HYBRIDOVN
PRODUCENTENS STANDARDGARANTIBETINGELSER

1) EMNE
1.1. Gruppo Piazzetta S.p.A. (efterfølgende “Gruppo Piazzetta”) med hovedsæde i 31011 Asolo (TV) Fraz. Casella d’Asolo, Via Montello 22, garanterer hvert produkt – markedsført under mærket Piazzetta eller Superior og installeret i Italien, Vatikanstaten og Republikken San Marino.
1.2. Den ydede standardgaranti (efterfølgende “Garanti”) giver kunden mulighed for at anmode om en gratis udskiftning eller reparation alene af produktets dele, hvis der konstateres og anerkendes manglende forskriftsmæssig stand på grund af fabrikationsfejl.
1.3. De tildelte beføjelser med denne garanti tilføjes, uden at udelukke nogen:
- til alle rettigheder, der tillægges forbrugerne ved lovdekret af 2. februar 2002, nr. 24 udstedt i medfør af direktiv 1999/44/EF af Europa-Parlamentet og lovdekret af 6. september 2005, nr. 206
- til alle de rettigheder, som forbrugeren er udstyret med i henhold til EU-direktiv 99/44/EF og den nationale lovgivning i det EU-land, hvor produktet er købt, under alle omstændigheder anvendelig for salg af forbrugsvarer.

2) VARIGHED
2.1. Garantiperioden er på TRE år fra datoen for køb af produktte, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i punkt 2.2 .
2.2. Garantiperioden er TO år fra datoen for køb af produktet for elektriske og elektroniske dele, håndtag, pakninger, brændekammerets aftagelige dele, elektromekaniske dele og glasdele. Eventuelle brugte varer, der er solgt direkte fra producenten, er garanteret for en periode på et år fra datoen for købet af produktet.
2.3. Købsdatoen skal bekræftes af et gyldigt købsbevis (kvittering, faktura eller lignende), der er udstedt af forhandleren.
2.4. De komponenter og/eller tilbehør, der er repareret eller udskiftet under garantien, er kun sikret for den resterende del af garantien, eller under alle omstændigheder i en periode på højest seks måneder.
2.5. I garantiperioden, skal kunden anmelde overensstemmelsesfejlen senest to (2) måneder fra datoen for konstateringen af samme. Aktionen bortfalder, hvis retten, efter denne periode, er ikkeb levet udnyttet.

3) TERRITORIAL UDVIDELSE – UNDTAGELSER - AKTIVERING
3.1. Denne garanti er kun gyldig for det område af landet, hvor produktet blev købt gennem en lokal filial eller autoriseret forhandler for Gruppo Piazzetta i dette område. Under ingen omstændigheder vil denne garanti kunne håndhæves i installationslandet, hvis produktet er blevet solgt af en filial eller en forhandler for Gruppo Piazzetta eller en mellemmand fra et andet land.
3.1.1. Hvis fejlen er fundet på et produkt, der er købt og installeret på italiensk territorium, herunder Republikken San Marino og Vatikanstaten, kan forbrugeren henvende sig til Gruppo Piazzetta og udfylde formularen på denne hjemmeside eller henvende sig til forhandleren, hvor produktet er købt i Italien.
3.1.2. Køberne af produkter, der er solgt og installeret “i et andet land i EU” skal, angående garanti og service, henvende sig til filialen og/eller den lokale distributør for Gruppo Piazzetta.
3.1.3. Køberne af produkter, der er solgt og installeret i andre lande end Italien og end lande “i EU” skal, angående garanti og service, henvende sig til filialen og/eller den lokale distributør for Gruppo Piazzetta, som vil stille garantien i overensstemmelse med de betingelser, der gælder i deres specifikke land.

4) UNDTAGELSER
a) Garantien gælder ikke, hvis fejlene skyldes uagtsomhed eller skødesløs brug, ukorrekt vedligeholdelse, forkert installation, skader under transport eller enhver anden fejl, som ikke kan henføres til fabrikationsfejl. Må ikke betjenes i tilfælde af manglende overholdelse af alle kravene i brugs- og vedligeholdelses-vejledningen.
b) Garantien bortfalder, hvis produktet er blevet manipuleret med eller brugt forkert, eller hvis der ikke er blevet brugt originale reservedele.
c) For elektriske og elektroniske dele gælder garantien ikke, hvis fejlen kan henføres til spændingsændringer, som er forskellige fra den nominelle, elektriske tilslutninger som ikke er i overensstemmelse, eventuelle naturulykker (såsom, men ikke begrænset til, elektriskudladning, lyn).
d) Alle dele i kontakt med ilden, de aftagelige dele, pakninger og tilbehør er omfattet af garantien, hvis der er objektive beviser for, at fejlen skyldes produktionsfejl og ikke normal slitage.
e) Følgende eventuelle fundne deformiteter er ikke dækket af den ydede garanti, eftersom det er naturlige egenskaber ved materialerne eller behandlingerne, som er forventet af forarbejdningerne:
- for dele i marmor: farvevariationer, åring, pletter, revner, skjolde; pudsning, harpiksbehandling og pletdannelse, sådanne behandlinger, der er fastsat med henblik på at styrke og udfylde eventuelle hulrum og afskrabninger i marmoret;
- for dele i træ: farvevariationer, knuder, skjoldninger, revnedannelser;
- for dele i keramik: farvevariationer, revner, pletter, skygger og små dimensionelle variationer.

5) STILSTANDSPERIODE
I tilfælde af ineffektivitet af produktet, vil personalet med ansvar for service hurtigst muligt sørge for genoprettelse af produktet, forudsat at det ikke er anerkendt nogen kompensation for stilstandsperioden.

6) UDVIDELSE AF GARANTI
Garantiperioden kan udvides fra TRE år til FEM år ved at registrere ovnen her dog med undtagelse af de dele, som er nævnt i punkt 2.2 og 4.

 

Download Garanti- & reklamationsbestemmelserne her

HWAM OUTDOOR
VULX
Der er 2-års ganti på VULX MAGMA grilbord - 1-års garanti på vandtæt overtræk.

Der er garanti på alle fabrikationsfejl, samt at den fungerer tilfredsstillende i den ovennævnte periode fra leveringsdatoen.

Garantien er kun gældende, såfremt produktet udsættes for normal brug i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

Denne garanti gælder ikke ved skader som følge af, at produktet er væltet.

Bestemmelserne i denne garanti er i overensstemmelse med købers til enhver tid gældende retsgaranti for fejl og dækning af tab som følge af skjulte mangler i henhold til gældende lovgivning.